22 april 2020

NVFK-Nieuwsbrief 22 april 2020

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen in het (speciaal) basisonderwijs na de meivakantie in aangepaste vorm weer zullen starten. Dit is besloten op basis van de voorlopige resultaten uit verschillende onderzoeken, waaruit blijkt dat slechts weinig kinderen zijn besmet door COVID-19 en dat zij doorgaans milde klachten hebben, maar ook dat de kans op besmetting van kind naar volwassenen zeer klein is.

Het NVFK-Bestuur heeft vandaag de laatste informatie verzameld, zodat we jullie een duidelijk advies kunnen geven.

Het belangrijkste punt hierbij is het volgende:

Houd je aan de voorschriften van de Rijksoverheid:

 • Behandel op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of via videobellen en gebruik hierbij een AVG-proof systeem.
 • Daar waar zorg niet op afstand geboden kan worden maar de zorg strikt noodzakelijk is, kan fysieke zorg geboden worden. Het gaat hierbij om uitzonderingen, waarbij de behandeling niet kan worden uitgesteld omdat dit leidt tot negatieve gezondheidseffecten op de lange termijn (bijvoorbeeld onherstelbaar verlies van functioneren).
 • Het stappenplan van het KNGF, alleen hands-on te behandelen met PBM betreft een advies. Een advies is niet bindend. Het laat ruimte voor je eigen professionele afweging om een patiënt al dan niet te behandelen. Veiligheid van patiënt en therapeut is hierbij leidend. Wel zal je, indien je afwijkt van dit advies, argumenten moeten hebben op grond waarvan je afwijkt van dit advies.

We hebben contact gehad met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de heer Illy. De heer Illy is tevens een van de specialisten die deel uitmaakt van het Outbreak Management Team (OMT). Hij heeft bevestigd dat er op dit moment geen wijziging wat betreft behandelvoorschriften van kinderen is doorgevoerd en de bestaande afspraken nog van kracht zijn.

Er is ook gevraagd of hier in de nabije toekomst een wijziging in zou kunnen komen gezien het feit dat kinderen tot 12 jaar ook weer naar school mogen en mogen sporten. De heer Illy zal de vraag of eerstelijnsbehandelingen van kinderen, waaronder ook kinderfysiotherapie, onder bepaalde voorwaarden weer kunnen plaatsvinden, meenemen naar de overleggen van het OMT. Het is nog niet bekend wanneer dit besproken wordt. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden.

Daarnaast is het KNGF druk bezig om in samenwerking met betrokken partijen het stappenplan te actualiseren zodat het verantwoord opschalen van de fysiotherapeutische zorg mogelijk wordt. Hier zal vandaag nog een FEN bericht over uit gaan.

Noodzakelijke behandelingen

Het is belangrijk dat we de juiste afwegingen maken rondom noodzakelijke behandelingen kinderfysiotherapie.

Is er sprake van symptomen bij het kind en/of ouder/verzorger passend bij het Coronavirus: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree) --> behandel niet of alleen met Persoonlijke Beschermende Middelen (PBM) Vorige week is een webshop geopend waar zorgverleners tegen reële prijzen mondmaskers kunnen komen: www.hulptroepen.nu

 • Indien er geen sprake is van symptomen bij het kind en/of ouder/verzorger, dan kan de kinderfysiotherapeut in het geval van noodzakelijke behandeling fysiek behandelen zonder gebruik te maken van PBM.
 • Indien de kinderfysiotherapeut symptomen heeft of deel uitmaakt van de kwetsbare groep, dan adviseren wij niet fysiek te behandelen of gebruik te maken van PBM.
 • Wanneer er tijdens de behandeling van kinderen zonder symptomen risico is op “aanhoesten”(het in aanraking komen met aerosolen), dan adviseren wij het gebruik van een chirurgisch mondkapje en spatbril. Deze situaties kunnen voorkomen bij airstacken, gebruik van pep-masker, ACBT en kinderen die altijd veel hoesten.

Kwetsbare kinderen

Er zijn ook veel vragen over de groep kwetsbare kinderen en hoe bij deze groep op verantwoordelijke wijze te handelen. De NVK heeft hierover een standpunt ingenomen, wat kort samengevat het volgende inhoudt:

 

Gezien de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen maken kinderartsen zich niet meer zorgen bij kinderen met een onderliggende ziekte dan bij andere verkoudheidsvirussen.

 

Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die ouders eerder met de behandelend arts voor dit seizoen hebben afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft. In zeldzame situaties kan het mogelijk toch wenselijk zijn dat er een aangepast advies geldt. In die gevallen zal de behandelend kinderarts maatwerk leveren en dit goed bespreken met ouders.
Bespreek dus altijd met ouders welke afspraken zij met de kinderarts gemaakt hebben.

Voorwaarden fysiek behandelen

Van belang is dat de veiligheid van het kind en de kinderfysiotherapeut voorop staat. Daarom is het van belang dat er voorwaarden gesteld worden aan fysiek behandelen. Voor de kinderfysiotherapeut hebben wij dit op een rijtje gezet: 

 • Wanneer je twijfelt over de noodzaak van de behandeling, bespreek dit dan met de verwijzer.
 • In de praktijk mag het kind begeleid worden door één ouder/verzorger.
 • Afspraken mogen niet direct na elkaar plaatsvinden om zo contact tussen patiënten en ouders te voorkomen; tussendoor moeten aangeraakte oppervlakken schoongemaakt worden.
 • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met e-consulten.
 • Bij behandeling in de thuissituatie mag er naast het kind en één ouder niemand in de ruimte aanwezig zijn.
 • Tijdens de behandeling worden de hygiëne afspraken opgevolgd (overnemen uit RIVM):

- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Geen handen schudden
 

 • Leg overwegingen aan de hand van opgestelde voorwaarden vast in het patiëntendossier.
 • Noteer in het dossier ook dat aan het kind en/of ouder/verzorger informatie over deze voorwaarden is verstrekt en dat zij toestemming hebben gegeven voor fysieke behandeling.

Bronnen: website NVK, RIVM en Rijksoverheid. Website KNGF

 

Bestuur NVFK