07 augustus 2020

IEDERE STEM TELT!

Als gezamenlijke Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) informeren wij jullie over de laatste stand van zaken rondom de motie die is ingediend tijdens de ALV van het KNGF op 17 juni jl.

Aanleiding

Recent is er op de ALV van het KNGF een motie ingediend, omdat uit de Fysio-E-nieuws van 16 juni 2020 blijkt dat het bestuur belangrijke beleids- en strategische keuzes maakt ten aanzien van de inrichting van een praktijkregister. Uit ditzelfde bericht blijkt dat de samenwerking tussen KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) minder hoge prioriteit krijgt dan de inrichting van een praktijkregister door samenwerking met het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF). De indieners van de motie vinden dat dit onderwerp van zodanig groot belang is voor de toekomst van het vak, de beroepsuitoefening en het KNGF zelf, dat het in de volle breedte met de leden zou moeten worden besproken en ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

De motie vraagt het bestuur KNGF dan ook om deze besluiten eerst ter goedkeuring voor te leggen in een ledenraadpleging voordat het bestuur KNGF ze gaat uitvoeren. De motie is op de ALV met grote steun van de aanwezige leden aangenomen.

Huidige situatie

Op dit moment vinden er verschillende gesprekken plaats tussen de BI’s, het KNGF-kantoor en het KNGF-bestuur. Ook het Consilium (Ledenadviesraad) is in gesprek met het KNGF en heeft meerdere adviezen uitgebracht. De gesprekken gaan zowel over de uitvoering van de motie als over strategische keuzes. De BI-besturen staan hierin achter de adviezen van het Consilium.

Er bestaan twee verschillende registers voor individuele fysiotherapeuten en twee praktijkregisters. Het KNGF heeft een praktijkregister, het KNGF-Plusprogramma en Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft ook een praktijkregister. Een groot deel van de beroepsgroep staat individueel ingeschreven bij KRF-NL. Een kleiner deel staat individueel ingeschreven bij SKF. Dit zorgt voor een tweedeling binnen de beroepsgroep die onwenselijk is. Deze tweedeling maakt ons kwetsbaar naar buiten toe. Bij overleggen en onderhandelingen kunnen andere partijen voor het KNGF of voor SKF kiezen.

Zilveren Kruis heeft kortgeleden bekend gemaakt dat zij het Plusprogramma van het KNGF niet meer erkent en daarvoor in de plaats SKF voor 2021 als enige praktijkregister erkent. Enkele andere zorgverzekeraars overwegen deze stap te volgen. Daarmee ontstaat de situatie, dat praktijken met individuele fysiotherapeuten overstappen naar SKF. Met als gevolg een grote kans op ledenverlies voor het KNGF. Dit geldt eveneens voor de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s), omdat een gespecialiseerde fysiotherapeut alleen lid kan zijn van een BI als hij/zij ook lid is van het KNGF. In de praktijken die overstappen zijn veel gespecialiseerde fysiotherapeuten werkzaam.

Een samenwerking met SKF leidt ertoe dat alle individuele fysiotherapeuten weer staan ingeschreven in één register en daarmee is de eenheid een feit. De expertise en ervaring van SKF rondom het praktijkregister wordt hiermee voor de totale beroepsgroep optimaal benut.

De beste oplossing volgens de BI’s is om te komen tot één sterke organisatie voor het behartigen van de belangen van de fysiotherapeuten. Daarmee versterken we onze positie het beste. Daarvoor is samenwerken met SKF volgens de BI’s de beste weg.

Graag zouden de BI’s zien dat het bestuurlijk overleg om te komen tot samenwerking tussen het KNGF en SKF, met als doel het realiseren van nauwe samenwerking en synergie, wordt voortgezet. Het KNGF-bestuur wil zich graag inzetten om deze gesprekken succesvol te laten verlopen, met als resultaat een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee komt de eenheid in de beroepsgroep terug en houden we de regie op kwaliteit. Die eenheid leidt tot een gedeelde visie op kwaliteit en versterkt de positie in het overleg met zorgverzekeraars en andere stakeholders.

De BI’s roepen dan ook het bestuur van het KNGF op, om zich maximaal in te zetten om van een samenwerking met SKF een succes te maken en tot eenheid binnen de beroepsgroep te komen. 

Met deze nieuwsflits willen we jullie alert maken op de komende ledenraadpleging. We zullen jullie op de hoogte houden via nieuwsflitsen, onze websites, de BI-app en sociale media. Informeer ook je collega’s over dit onderwerp. We vinden het belangrijk dat we komen tot een toekomstbestendige oplossing. Iedere stem telt.

Namens de besturen van NFP, NVFB, NVMT, NVFS, NVOF, NVFG, NVFL, VHVL, NVRF, NVFK, NVZF, NVBF, NVFVG.