11 februari 2020

Oproep - Substitutie van zorg

In opdracht van het KNGF voert Ecorys, een internationaal onderzoeksbureau, momenteel een onderzoek uit naar substitutie van zorg door de inzet van fysiotherapie / oefentherapie Mensendieck / Cesar (M/C).

Onderzoek

Onder substitutie wordt verstaan “het doelbewust en doelgericht vervangen van een (deel van een) bestaande voorziening door een (deel van een) andersoortige voorziening, waarbij de oorspronkelijke functie vervuld blijft worden en wel voor een vergelijkbare patiëntenpopulatie tegen lagere kosten”. Substitutie van zorg, zoals de verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn, is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

De Taskforce ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ van het ministerie van VWS ziet deze beweging als essentieel om de groeiende zorgvraag te beantwoorden en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te waarborgen.

Ook fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck / Cesar (M/C) kunnen en willen een bijdrage leveren aan de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)’. Deze vakgebieden zijn volop in beweging en maken in toenemende mate gebruik van technologie en data om nu en in de toekomst zorgvragers effectief en efficiënt te ondersteunen in het bewegend functioneren.

Een van de onderzoeksvragen binnen dit onderzoek is dan ook als volgt:

“Welke (onderzoeks-) initiatieven lopen er momenteel in Nederland die betrekking hebben op fysiotherapie / oefentherapie M/C en zorg op de juiste plek?”

Mocht jij voorbeelden kennen van dergelijke initiatieven willen wij je vragen die met ons te delen door de naam van het project en contactpersoon met ons te delen door te mailen naar Emalie Hurkmans (emalie.hurkmans@ecorys.com), Rosanne van Seben (rosanne.vanseben@ecorys.com) en Tessa Huis in ’t Veld (tessa.huisintveld@ecorys.com)