20 juli 2021

RAAK-MKB subsidie

E-ToP - Digitale informatieondersteuning voor ouders van zeer en matig te vroeg geboren kinderen toegekend voor doorontwikkeling en uitbreiding van het TOP-programma.

Het TOP-programma is een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen (<32 weken zwangerschap) en hun ouders, gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van het te vroeg geboren kind. Goede informatievoorziening over de ontwikkeling en gezondheid van het te vroeg geboren kind hangt samen met betere ontwikkelingsuitkomsten. Daarom is kennisoverdracht één van de strategieën van het TOP-programma. Deze kennisoverdracht vindt plaats tijdens 12 huisbezoeken.

Uit vooronderzoek kwam naar voren dat ouders en kinderfysiotherapeuten (MKB) behoefte hebben aan aanvullende informatievoorziening over bijvoorbeeld slaap, ontwikkeling, gedrag en voeding. De TOP-kinderfysiotherapeuten gaven daarbij aan dat de groep kwetsbare ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden, minder profiteren van de informatieoverdracht die plaatsvindt tijdens de interventie. Zij onderschrijven het belang van eenduidige en goede informatie op maat geven aan ouders.   

De matig vroeggeboren kinderen (32-34 weken zwangerschap) komen nu niet in aanmerking voor het TOP-programma terwijl de problematiek die kinderen en ouders ervaren sterk overeenkomt met de zeer vroeggeboren kinderen. Door de MKB-professionals wordt een online informatiemodule (E-TOP) voor het vergroten van kennis en inzicht van ouders over de gevolgen van vroeggeboorte en begeleiding van hun kind als veelbelovend gezien. Kinderfysiotherapeuten zien kansen om met deze module ook een bredere doelgroep te bereiken. De onderzoeksvraag in dit project luidt: “Hoe kunnen kinderfysiotherapeuten, aanvullend op het TOP-programma, op een toegankelijke en begrijpelijke manier meer kennis en inzicht overdragen aan ouders over de ontwikkeling van hun zeer en matig vroeggeboren kind en over het ouderschap na vroeggeboorte?” 

In de eerste fase van dit project wordt de online toepassing in co-creatie met de kinderfysiotherapeuten, ouders en andere betrokkenen ontwikkeld. In creatieve workshops en focusgroepen, o.a. ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden, worden de functionaliteiten, content en tekortkomingen van de online toepassing onderzocht. In de tweede fase wordt het ontwikkelde programma in een haalbaarheidsstudie (n=80) onderzocht op toepasbaarheid, bruikbaarheid en tevredenheid. Doorwerking naar werkveld en onderwijs zal gedurende en na het project plaatsvinden. 

Bovenstaande tweejarige subsidieaanvraag is ingediend bij SIA RAAK MKB en vandaag gehonoreerd. We ontvangen € 300.000 van SIA RAAK en € 375.000 wordt door de diverse consortiumpartners bijgedragen. 

Intensieve samenwerking tussen het onderzoek en onderwijs van de Faculteiten Gezondheid, Bewegen, Sport en Voeding, Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam met de Kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis, en de Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC , alsook TOP-kinderfysiotherapeuten uit de eerste lijn (het MKB), de oudervereniging Care4Neo, Pharos, Zilveren Kruis Achmea en de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie hebben bijgedragen aan deze subsidieaanvraag. 

We zijn enorm blij met de genoemde samenwerking en trots dat we deze subsidie mogen ontvangen. 

Monique Flierman 
Martine Jeukens 
Anton van Kaam 
Joey van der Bie 
Daniel Bossen 
Raoul Engelbert 

Namens de Revalidatiegeneeskunde en Kindergeneeskunde van het Amsterdam UMC en Faculteit Gezondheid en Faculteit Digital Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam