12 september 2022

Digitale uitkomstmaten bij kinderen met overgewicht en obesitas (DUKOO)

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de stijgende zorgkosten. De Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) staat in de recente richtlijn ‘Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas’ (Partnerschap Overgewicht Nederland/VU, 2022) beschreven als meest effectief en moet in 2030 in alle gemeenten beschikbaar zijn (Nationaal Preventieakkoord VWS, 2018.

Doel is het verbeteren van leefstijl gerelateerd aan bewegen, eten en slapen. Betrokken zorgprofessionals zijn kinderfysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen. In de praktijk blijkt echter dat de effectiviteit van de huidige zorg niet optimaal is en niet alle kinderen met overgewicht en obesitas bereikt worden. Door de stijgende aantallen kinderen met overgewicht en obesitas enerzijds en de tekorten aan professionals in de zorg, zal het in de toekomst naar verwachting nog moeilijker worden om alle kinderen en jongeren passende ondersteuning te bieden.  

 

Doel  

Vanuit de eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk is daarom het initiatief ontstaan om d.m.v. het digitaal vastleggen van uitkomstmaten in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) door het kind zelf, het kind meer regie te geven. De belangrijke uitkomstmaten, genoemd in de richtlijn, vormen de basis van het ‘samen beslissen’ in combinatie met het opstellen van doelen die aansluiten bij het kind en de context. In dit project wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande tools die met input van kinderen worden aangepast. 

 

Implementatie 

In dit project worden in co-creatie met jongeren van 12 -17 jaar bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemd PGO. Deze leeftijdsrange is gekozen vanwege de ontwikkeling van zelfreflectie en het vermogen eigen wensen en ideeën goed te kunnen verwoorden.  

Dit PGO faciliteert ook het leerproces over hoe de informatie uit uitkomstmaten voor kinderen met overgewicht/obesitas op meerdere vlakken ingezet kan gaan worden. De werkwijze is op te schalen naar landelijke implementatie. 

 

Doelstellingen 

1. Door het zélf invoeren van uitkomstmaten krijgt het kind meer regie en inzicht waardoor therapietrouw kan verbeteren.  

2. De uitkomstmaten vormen de basis van het gesprek tussen kind, ouder en zorgprofessional(s) waarbij de doelen worden afgestemd op de individuele wensen van het kind.  

3. Het gebruik van het platform kan interdisciplinaire informatie uitwisseling ondersteunen.  

 

Samenwerkingspartners 

DUKOO is een project van Kinderfysiotherapie Noord in samenwerking met het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Hogeschool Utrecht. Andere samenwerkingspartners in dit project zijn de NVFK en KNGF en: 

Fysio Ketenzorg Noord is een formele coöperatie van fysiotherapie praktijken in samenwerking met diëtisten en leefstijlcoaches in de coöperatie ROEPNN.  

Gerrit helpt zorgaanbieders met innovaties in zorgcommunicatie en zal binnen het project zorgdragen voor informatie over technische mogelijkheden en het vertalen van wensen naar praktische online mogelijkheden (PGO).  

Nederlandse Stichting Over Gewicht (NSOG) Willy Hatenboer neemt deel vanuit de NSOG als patiëntvertegenwoordiger, zij zal aansluiten bij de kerngroep. 

De kinderartsenpraktijk/ Saskia Bouma is als kinderarts gespecialiseerd in kinderen met obesitas en mede auteur van de richtlijn. Zij zal vanuit de 2e lijn input geven over het PGO en de tools zodat dit ook aansluit bij de 2e lijn. 

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), een koepelorganisatie van (para-) medische en beroepsverenigingen, patiënten- en gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars, werkt aan een optimale aanpak van overgewicht en adviseert de overheid op dit gebied. Het PON zal betrokken zijn bij de borging van de GLI kinderen in de praktijken. 

Dukoo is een project van Kinderfysio Noord. In dit project staat het leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen met kinderen centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS.