De NVFK is betrokken bij het onderzoek van Equalis naar alternatieven voor diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH)

18 okt 2018
In opdracht van een grote groep samenwerkende organisaties uit de paramedische zorg (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid) en voortkomend uit het bestuurlijk akkoord paramedische hulp voert Equalis onderzoek uit naar mogelijkheden om het

diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH) te vervangen door een alternatief (classificatie-)systeem

Het huidige systeem (DCSPH) wordt als achterhaald beschouwd en sluit niet goed aan bij de huidige visie op zorg en gezondheid. Met de ontwikkeling van een alternatief systeem hoopt men onder andere het primaire zorgproces beter te kunnen ondersteunen, de administratieve lasten te verlagen en de ervaren knelpunten bij het classificeren van cliënten op te lossen

Onderzoek

In de uitvoering van het onderzoek betrekken wordt een brede vertegenwoordiging van de partijen in de paramedie (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheidsorganisaties) betrokken. Het eindproduct is een advies over de mogelijkheden voor de invoering van een alternatief systeem met een implementatieplan. Dit advies vormt de basis voor besluitvorming over een eventuele invoering van dit alternatieve systeem.

In de eerste stap vindt een inventarisatie plaats, met behulp van literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen, bij de verschillende partijen in de paramedie over het huidige gebruik van de DCSPH en de knelpunten daarbij. Parallel daaraan wordt gekeken naar wat de gewenste doelen zijn voor een nieuw (classificatie-)systeem en aan welke randvoorwaarden dit systeem zou moeten voldoen. De interviews en focusgroepen vinden plaats in de maanden juli, augustus en september. Inmiddels hebben er drie interviews en twee focusgroepen plaatsgevonden en is Equalis gestart met het literatuuronderzoek. Er staan nog minimaal drie focusgroepen en zes interviews in de planning.

Aan het eind van de inventarisatiefase is er een overzicht van het speelveld van de DCSPH met alle voor- en nadelen van dit huidige systeem. Daarnaast is een beoordelingskader ontwikkeld op basis van de doelen en randvoorwaarden. De volgende stap in het project is om samen met de betrokken partijen een set van (in de inventarisatiefase geselecteerde) alternatieve systemen te toetsen en tot een breed gedragen voorkeurskeuze te komen. Het project wordt afgesloten met een implementatieplan voor de voorkeurskeuze.

 

Trefwoorden: