27 juni 2021

Commissie Beroepsinhoud

De Commissie Beroepsinhoud (CBI) houdt zich bezig met alle kwaliteitsaspecten van de kinderfysiotherapie. De kwaliteit (beroepsinhoud) van ons vak is de basis van het bestaansrecht van de kinderfysiotherapeut en wordt dan ook als het belangrijkste beleidskader van de NVFK beschouwd.

Secties binnen CBI

De Commissie Beroepsinhoud (voorheen Commissie Scholing & Wetenschap) kent drie secties, te weten:

  1. Specialistenregistratie (SR)
  2. Special Interest Groups (SIG)
  3. Na- / Bijscholing & congressen (NBC)

De commissie staat onder aanvoering van een voorzitter, NVFK-bestuurslid Kwaliteit, Ria Nijhuis, Anneloes Overvelde is vice-voorzitter van deze commissie. In deze CBI is overigens de congrescommissie geïncorporeerd, die als zodanig dus geen zelfstandig orgaan meer is binnen de vereniging. Het bestuur meent door deze verbinding meer samenhang in het beleid te bereiken. Veel van de activiteiten van de vereniging ten aanzien van beroepsinhoud (kwaliteit) worden geïnitieerd en uitgevoerd door deze commissie.

Benoeming

De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur en gemeld tijdens de ledenvergadering voor een zittingsduur van vier jaar en zijn aansluitend eenmaal herkiesbaar. Het bestuur benoemt de voorzitter

De vergaderfrequentie is vier maal per jaar op een centrale locatie.
Zo nodig worden de frequentie en de locatie aangepast.