27 juni 2021

Commissie Beroepsbelangen

De commissie Beroepsbelangen adviseert en informeert het NVFK-bestuur over zaken ten aanzien van belangenbehartiging van alle kinderfysiotherapeuten (in de eerste lijn) en het vak kinderfysiotherapie.

De commissie is sinds 2013 actief en bestaat op dit moment uit de volgende kinderfysiotherapeuten: Wies Kerstholt (voorzitter), Eline Kuijpers, Petra Nijmolen, Petra van Wiggen en Hans de Weerd.

Waar houdt de commissie zich zoal mee bezig?

De commissie adviseert en informeert het NVFK bestuur over zaken ten aanzien van belangenbehartiging van alle kinderfysiotherapeuten (in de eerste lijn) en het vak kinderfysiotherapie.

De commissie vergadert één keer per maand. Als de actualiteit daarom vraagt komt de commissie ook tussentijds bij elkaar.

De commissielid houdt zich o.a. bezig met:

  • Het beoordelen van de conceptovereenkomsten van alle zorgverzekeraars op specifiek kinderfysiotherapeutische onderdelen. De bevindingen worden doorgegeven aan het accountteam die op haar beurt de opmerkingen bespreekt met de zorgverzekeraar. Zo nodig vindt tussentijds afstemming plaats met het KNGF-accountteam.
  • Als de situatie daarom vraagt, trekt de commissie samen met de leden van het accountteam op richting zorgverzekeraars en Vektis.
  • In een enkel geval voert de commissie zelfstandig gesprekken met de zorgverzekeraars, eventueel bijgestaan door een lid van het NVFK-bestuur.
  • Als de definitieve versies van de contracten binnen zijn, stelt de commissie per verzekeraar een handreiking op en bundelt de hoofdzaken in een factsheet.
  • Ingekomen vragen, opmerkingen en klachten van leden worden binnen de commissie besproken, waarna een reactie volgt. Dit kan een schriftelijke of telefonische terugkoppeling zijn of een bezoek aan de beklaagde praktijk.
  • Toenemende onderlinge concurrentie maar ook concurrentie van andere zorgaanbieders, schaalvergroting en andere vormen van bekostiging hebben de aandacht van de commissie. Signalen vanuit het werkveld over bovengenoemde zaken en ervaren misstanden helpen de commissie om haar werk naar behoren uit te voeren. De commissie nodigt kinderfysiotherapeuten uit om melding te doen van aantoonbare gevallen waarbij de belangen van kinderfysiotherapie geschaad worden.
  • Een aantal werkzaamheden is delicaat en voltrekt zich daarom achter de schermen. Denk hierbij aan gesprekken met praktijken die zich niet houden aan het Gedragsprotocol behandelen op school.
  • Omdat sommige processen over veel schijven gaan, duurt het lang voordat de resultaten gemeld kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag bij de NZA voor een code voor een onderzoeksfase.

Communicatie naar leden is een aandachtspunt van de commissie. Pogingen om dit via regiovertegenwoordigers te laten lopen kwamen niet van de grond. Tegenwoordig vindt de communicatie met name plaats via de NVFK-nieuwsbrief; hiermee hopen wij meer leden te bereiken.

Actuele zaken waar de commissie zich op dit moment mee bezig houdt zijn o.a. het beroepsprofiel 2015 en vernieuwing van de DCSPH coderingsstructuur.