16 januari 2024

Behandelen op school en leerplicht

Naar aanleiding van vragen van leden over behandelen op school in relatie tot leerplicht en verzuim, hebben wij navraag gedaan bij de Rijksoverheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaand antwoord hebben wij hierover ontvangen en delen wij met toestemming van het ministerie.

Leerplicht

Als een kind ziek is, hoeft het niet naar school. Als een leerling incidenteel naar de dokter, de tandarts of het ziekenhuis moet, vragen de meeste scholen om de afspraak zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Als een afspraak buiten de schooltijden niet mogelijk is, zal de leerling in de meeste gevallen toestemming krijgen om tijdens de schooltijden naar de afspraak met een (tand)arts of in het ziekenhuis te gaan. Volgens de Leerplichtwet heeft de directeur van de school de bevoegdheid om hierover te beslissen.

Als de arts of het ziekenhuis moeilijk bereikbaar is (denk aan leerlingen op de Waddeneilanden die naar de wal moeten), dan zullen de ouders van tevoren moeten aangeven hoeveel tijd ermee gemoeid is. Als het om een terugkerende afspraak gaat, moeten ouders en school hierover met elkaar te overleggen: het is de bedoeling dat een leerling zo min mogelijk lesuren verzuimt – in individuele gevallen bekijkt de school samen met de ouders wat in het belang van de leerling is.

Regelmatige (therapeutische) behandelingen behoren in beginsel niet tijdens de schooltijden plaats te vinden. Dit kan ten koste gaan van de ontwikkeling en de leerresultaten van de leerling. Beslissingen over ‘geregeld schoolbezoek’ en handhaving van de Leerplichtwet (LPW) liggen bij de schoolleider en de leerplichtambtenaar.

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) vastgelegd dat de inspectie er op verzoek van het bevoegd gezag mee kan instemmen dat om lichamelijke of psychische redenen voor individuele leerlingen wordt afgeweken van de onderwijstijd (Art 8 WPO, 12e lid voor het afwijken en 9de lid voor de bepalingen rond de onderwijstijd). Dit betreft dus leerlingen die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van alle aangeboden onderwijstijd. Dit gaat om uitzonderlijke gevallen die aan de inspectie van het onderwijs moeten worden voorgelegd.

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen:

Informatie over de LPW die wordt verstrekt door de vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado: www.ingrado.nl/kennisbank

Handreiking onderwijs, zorg en de leerplichtwet:
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/handreiking-onderwijs-zorg-en-de-leerplichtwet