ledenvergadering.jpg
05 juni 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFK organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFK. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Namens het bestuur van de NVFK nodig ik je van harte uit voor de 81e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFK op maandag 12 juni a.s. welke online wordt gehouden.
De ALV start om 20.00 uur. Inloggen kan vanaf 19:45 uur.
De agenda van de ALV vind je onderaan deze uitnodiging.
Als je vragen hebt die je tijdens de ALV wilt voorleggen aan het bestuur, dan ontvangen wij deze graag vooraf via de mail aan [email protected]. Tijdens de ALV kun je je vragen stellen via de chat.

Accreditatie
Voor deelname aan de ALV ontvang je één punt in het vrije deel van het basisregister van KRF NL. 
Je ontvangt tijdig de inloglink voor deelname aan de ALV in je mailbox.
Om een stemgerechtigd NVFK-lid te machtigen tot het uitbrengen van zijn/haar stem, kun je op onze website een machtigingsformulier downloaden dat de gemachtigde ingevuld en ondertekend digitaal kan inleveren tot uiterlijk vrijdag 9 juni a.s. Stemgerechtigde leden kunnen zich door één ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Ieder lid kan maximaal één machtigingsformulier inleveren.

De ALV is toegankelijk voor alle kinderfysiotherapeuten, ook voor niet-NVFK-leden. Als niet-NVFK-leden de ALV willen bijwonen, verzoeken wij een mail te sturen naar [email protected].
Ze hebben echter géén stemrecht.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda
 3. Notulen 80ste ALV d.d. 28-11-2022, ter vaststelling (bijlage 1)
 4. Inventarisatie vragen t.b.v. de rondvraag
 5. Jaarlijkse ALV, ter besluitvorming
 6. Secretarieel jaarverslag 2022, ter goedkeuring en vaststelling (bijlage 4)
 7. Financieel jaarverslag 2022 en verslag kascommissie, ter goedkeuring en vaststelling (bijlage 5)
 8. Décharge bestuur
 9. Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie
 10. Beroeps competentieprofiel, ter besluitvorming, (bijlage 6)
 11. Gedragsprotocol kinderfysiotherapeutische behandeling op school, ter besluitvorming (bijlage 7a en bijlage 7b)
 12. Afscheid van Eline Kuijpers (bestuurslid) en Marlou Essink (voorzitter)
 13. Voordracht en benoeming bestuursleden Jorina de Vrij (bestuurslid) en Jacqueline Lohle (penningmeester), ter besluitvorming
 14. Vacature voorzitter NVFK
 15. Rondvraag en afsluiting

Alle bijlagen/vergaderstukken vind je aan de rechterzijde.

Klik hier om je aan te melden voor de ALV.

Wil je fysiek aanwezig zijn bij de ALV? Wil je hier gebruik van maken, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Vermeld duidelijk: ALV NVFK-fysiek, 12-06-2023 voorzien van je naam en KNGF-relatienummer.

Voorprogramma

Voorafgaand aan de ALV, hebben wij Imke Suir bereid gevonden om ons mee te nemen in haar promotieonderzoek 'Step by Step: Gross motor trajectories of very preterm infantsuntil reaching the milstone of independent walking'.
 

Aanvang voorprogramma: 19:00 uur 
Accreditatie: n.v.t.

Aanmelden voor dit voorprogramma kan separaat via onderstaande link. Je ontvangt een aparte inlogcode na aanmelding.

Aanmelden voorprogramma